База знань ДПП

Державно-приватне партнерство: ознаки та переваги

Починаючи з 2017 року Україна системно працює над забезпеченням сталого розвитку і впровадженням механізму державно-приватного партнерства відповідно до передової міжнародної практики. Уряд України вважає механізм ДПП одним із головних пріоритетів для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури, як економічної, так і соціальної.

Підтвердження цьому можна знайти як в Державній програмі стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020 – 2022 роки, так і в новій Національній економічної стратегії на період до 2030 року.

Державно-приватне партнерство (ДПП) – це довгострокове співробітництво між державою та приватними компаніями, з метою створення, оновлення та подальшого ефективного управління публічними об’єктами і суспільно значущими послугами, які традиційно надаються державою.

Основними ознаками ДПП є:

 • довготривалість відносин (від 5 до 50 років) заснованих на договорі;
 • створення та/або будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт та технічне переоснащення) об’єкта державно-приватного партнерства та/або управління (користування, експлуатація, технічне обслуговування) таким об’єктом, потенційно включаючи управління пов’язаною послугою;
 • значна управлінська відповідальність приватного партнера; передача частини ризиків приватному партнеру на значну частину життєвого циклу активу, на додаток до передачі ризиків, пов’язаних з будівництвом;
 • внесення приватним партнером інвестицій в об’єкт державно-приватного партнерства: приватний партнер надає значну частину фінансування, при цьому винагорода в значній мірі залежить від операційної ефективності (експлуатаційної готовності та/або використання) з метою взаємоузгодження інтересів обох сторін:
  • залучення зовнішніх коштів дозволяє державному партнеру реалізувати одразу декілька проектів та сплачувати пізніше
  • участь у фінансуванні проекту стимулює приватного партнера до
   • зменшення вартості початкових інвестицій,
   • забезпечення експлуатаційної готовності та належної експлуатації /обслуговування інфраструктури,
   • оптимізації витрат повного циклу життя інфраструктури (Life-cycle cost management).

Всі інвестиційні проекти, що відповідають ознакам державно-приватного партнерства, мають бути реалізовані лише із застосуванням вимог Закону України «Про державно-приватне партнерство» (частина 3 статті 1 Закону).

Концесія є однією з форм ДПП. Відповідно до Закону України «Про концесію» ця форма застосовується у випадках, коли державний партнер/концесієдавець здійснює передачу концесіонеру переважної частини операційного ризику, що охоплює ризик попиту та/або ризик пропозиції. При цьому джерелом переважної частини доходів концесіонера є платежі від користувачів (споживачів).

Як перевірити що проект є ДПП?

 • Проект відповідає пріоритетам державної політики та Цілям сталого розвитку України на період до 2030 року;
 • Проект передбачає створення нових та/або реконструкцію, переоснащення старих об’єктів, та/або надання суспільно значущих послуг;
 • Проект передбачає використання об’єкту державного та/або комунального майна, яке не перебуває в оренді та не має рішення про приватизацію
 • Проект передбачає довготривалі відносини (5-50 років)
 • Проект передбачає механізми повернення інвестицій приватному партнеру
 • ДПП буде найбільш ефективним механізмом реалізації проекту

Об’єкт ДПП

— існуючі, зокрема відтворювані (шляхом реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення) об’єкти, що перебувають у державній або комунальній власності,

— створювані або новозбудовані об’єкти відповідно до договору, укладеного в рамках ДПП.

Передача приватному партнеру об’єкта ДПП не зумовлює перехід права власності на цей об’єкт до приватного партнера та не припиняє права державної або комунальної власності на такий об’єкт.

Такі об’єкти підлягають поверненню державному партнеру після припинення дії відповідного договору. (частини 2, 3 статті 7 Закону України «Про державно-приватне партнерство»)

Інші загальні ознаки ДПП

 • приватна компанія-учасник проекту може бути створена у формі спеціальної проектної компанії СПК (англ. Special Purpose Vehicle; SPV);
 • фінансування з боку приватного партнера зазвичай здійснюється у формі «проектного фінансування»;
 • приватний партнер отримує дохід тільки (або переважно) тоді, коли актив завершений і готовий до використання;
 • оскільки є залежність винагороди приватного партнера від операційної ефективності, технічні та сервісні вимоги також спрямовані на результати або «вихідні характеристики» (англ. Output specifications), а не на початкові вводні. Вимоги також залишають простір для інновацій.

Переваги ДПП

Реалізація проектів ДПП зберігає пріоритет державного партнера контролювати стратегічно важливий актив, що створює стимули для експлуатації об’єктів інфраструктури в інтересах суспільства, та в цілому:

 • надає можливість реалізувати інвестиційні проекти, які відкладаються через брак фінансування з бюджету чи через інші причини;
 • підвищує ефективність управління у відповідному секторі економіки;
 • забезпечує запровадження найкращих світових практик;
 • сприяє підвищенню якості й доступності суспільно значущих послуг, приведенню їх у відповідність до міжнародних стандартів;
 • забезпечує суттєве відновлення, модернізацію та розвиток інфраструктури;
 • забезпечує ефективну ідентифікацію, оцінку та передачу ризиків і обов’язків приватним партнерам на весь період довгострокової експлуатації об‘єкта інфраструктури;
 • забезпечує залучення довгострокового приватного фінансування, мобілізацію капіталу та створює умови для неодноразового залучення капіталу на інфраструктурні об’єкти (відповідно до життєвих циклів та строків їх експлуатації);
 • забезпечує постійні додаткові надходження до бюджетів різних рівнів, підвищує бюджетну ефективність;
 • надає всі переваги проектного фінансування, у т.ч. підвищення ефективності з точки зору часу, витрат, обсягу та планування й управління життєвим циклом проекту відновлення та розвитку інфраструктури.

Життєвий цикл проекту ДПП

Уряд України, через Мінекономіки, скеровує та забезпечує стандартизацію процесу підготовки та реалізації проектів за допомогою прозорої форми стримувань та противаг у відповідності з процедурами, реалізованими в більшості країн-партнерів.

Життєвий цикл проекту ДПП охоплює етапи від ідентифікації та відбору проектів ДПП, підготовки пропозицій здійснення ДПП, конкурсу з визначення приватного партнера до підписання договору й подальшого управління договором протягом строку ДПП.

Варіанти ініціації проекту

Ініціатива публічного партнера

– центральні, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування чи органи влади Автономної Республіки Крим, Національна академія наук, національні галузеві академії наук, державні, комунальні підприємства, установи, організації, господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток) яких належить державі, територіальній громаді чи Автономній Республіці Крим (можуть залучати міжнародні фінансові організації та/або радників).

Дорожня карта щодо роботи з проектом публічної ініціативи

Приватна ініціатива

– особи, які відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство» можуть бути приватними партнерами

Важливо зазначити, що реалізація проектів ДПП здійснюється лише шляхом проведення конкурсу з відбору приватного партнера для реалізації проекту незалежно від ініціатора проекту (розділ  IV Закону України «Про державно-приватне партнерство»).

Дорожня карта щодо роботи з проектом приватної ініціативи

Життєвий цикл проекту ДПП

при ініціативі публічного партнера

Етап 1
Ідентифікація та відбір проектів ДПП
Етап 2
Ініціація проекту та створення робочої групи з підготовки до реалізації проекту
Етап 3
Розробка Концептуальної записки здійснення ДПП та її аналіз
Етап 4
Рішення державного партнера щодо доцільності або недоцільності підготовки ТЕО
Етап 5
Розробка ТЕО здійснення ДПП
Етап 6
Аналіз ефективності здійснення ДПП
Етап 7
Рішення державного партнера про здійснення ДПП або про недоцільність його здійснення
Етап 8
Створення конкурсної комісії Підготовка та затвердження конкурсної документації - рішення про проведення конкурсу
Етап 9
Проведення конкурсу з визначення приватного партнера
Етап 10
Підписання договору Управління договором
Нормативно-правова база
Закон України «Про державно-приватне партнерство»
Закон України «Про концесію»
Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства
Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим
Методика виявлення ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними
Порядок заміни приватного партнера (концесіонера) за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства (концесійним договором)
Порядок подання державними партнерами (концесієдавцями) щорічного звіту про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору
Порядок повернення концесієдавцю об'єкта концесії після припинення дії концесійного договору
Порядок залучення радників для підготовки проекту, що здійснюється на умовах концесії
Методика розрахунку концесійних платежів
Порядок конкурсного відбору незалежних експертів
Порядок проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу в електронній торговій системі
Методика аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства
Порядок прийняття рішення про надання державної підтримки здійснення державно-приватного партнерства
Порядок спрямування коштів на підготовку проектів ДПП та виконання довгострокових зобов’язань у рамках ДПП щодо об’єктів державної власності
Посібник програми сертифікації міжнародного рівня в сфері державно-приватного партнерства: Certified PPP Professional (CP3P) APMG International

Посібник програми сертифікації міжнародного рівня в сфері державно-приватного партнерства: Certified PPP Professional (CP3P) APMG International також відомий як Посібник з ДПП — це сукупність знань про державно-приватне партнерство, яка дозволяє забезпечити інституційну спроможність органів державної влади та місцевого самоврядування ефективно реалізовувати проекти ДПП. Посібник з ДПП є елементом програми сертифікації CP3P, який після його опанування дає можливість практикам ДПП отримати звання «Сертифікований професіонал з ДПП» під егідою програми сертифікації міжнародного рівня в сфері ДПП APMG International. Програму СР3Р створила і ліцензує компанія Association of Project Management Group International (APMG International) на замовлення Групи Світового Банку (WBG) і ряду інших міжнародних фінансових інститутів. Програма СР3Р закладає фундамент знань по основних аспектах підготовки і реалізації проектів ДПП, стандартизує термінологію і підходи по тематиці ДПП, знайомить представників державного сектору з кращою світовою практикою в галузі ДПП.

Модель ЄЕК ООН (UNECE) "ДПП на користь досягнення Цілей сталого розвитку" ("PPPs for the SDGs")

У 2019 році ЄЕК ООН затвердила модель «ДПП на користь людей» (“People-first PPPs”) для забезпечення сталого розвитку та Керівні принципи ДПП на користь людей, для досягнення Цілей сталого розвитку ООН (UN SDGs). Модель ДПП на користь людей має вирішальне значення для підготовки та реалізації проектів ДПП для досягення Цілей сталого розвитку ООН через інвестиції в інфраструктуру та створення цінності для людей, а замість простого залучення приватного фінансування. 25–27 травня 2022 року на п’ятнадцятій сесії Комитету з інновацій, конкурентоспроможності та ДПП ЄЕК ООН (UNECE) прийняте рішення про зміну назву моделі на «ДПП на користь досягнення ЦСР» (“PPPs for the SDGs”).

Соціально-екологічні політики та стандарти міжнародних фінансових організацій

Міжнародне Соціально-екологічна регулювання являє собою зобов’язання міжнародних фінансових організацій щодо забезпечення сталого розвитку через їх політики та набір соціально-екологічних  стандартів, які призначені для підтримки проектів, з метою подолання бідності та сприяння спільному процвітанню.

Інструменти та бенчмарки, корисні для застосування під час підготовки пропозицій здійснення ДПП

Світовий банк (World Bank), Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Європейський банк реконструкції і розвитку (EBRD), Комітет з державно-приватних інфраструктурних проектів (PPIAF), Європейська економічна комісія ООН (UNECE), а також інші міжнародні організації розробили ряд нінструментів та довідкових збірок з бенчмарками, корисних для застосування під час підготовки пропозицій здійснення інфраструктурних проектів ДПП, у т.ч. концептуальних записок, техніко-економічних обґрунтувань.

 

Бібліотека корисної літератури для підготовки та реалізації проектів ДПП

Світовий банк (World Bank), Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Європейський банк реконструкції і розвитку (EBRD), Комітет з державно-приватних інфраструктурних проектів (PPIAF), Європейська економічна комісія ООН (UNECE), а також інші міжнародні організації підготували ряд звітів, рекомендацій та іншої корисної літератури, рекомендованої до застосування під час підготовки та реалізації проектів ДПП